วันอังคารที่ 10 สิงหาคม 2564 กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้เรียนศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี กลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรมzoom

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *