วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และนายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง ทิศทางการศึกษาไทยในอนาคต โดยโครงการปฏิรูปการศึกษามูลนิธิเด็ก และเครือข่ายทางการศึกษา จัดการประชุมขึ้นเพื่อให้การดำเนินงานของเครือข่ายเป็นไปตามบริบทของชุมชน และพัฒนาการศึกษาของอำเภอห้วยกระเจาและอำเภอใกล้เคียง และได้มีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงาน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *