วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 8.30 น. นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา พร้อมด้วย นายเมธชนนท์ ประจวบลาภ ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์น บอสโก และ นายดลรวี ศรีเรือนสหนาวิน ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ร่วมการประชุมปฏิบัติการพัฒนากลไกและสร้างความร่วมมือเครือข่ายการขับเคลื่อนพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข เพื่อร่วมกำหนดนโยบายพัฒนายุวอาสาสมัครสาธารณสุข(ยุว อสม.) ในการดูแลสุขภาพกลุ่มวัยรุ่นและพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ให้มีบทบาทในการเป็นยุว อสม. ตามแนวคิดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข จัดโดย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยมีผู้บริหาร นักวิชาการจากหน่วยงานสาธารณสุข ผู้แทนเครือข่ายองค์กรขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 9 กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ในการนี้ นางศิริขวัญ ทิพย์มังกร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก กบินทร์บุรี และนางสาวภคิน สารอักษร ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา เซ้าท์เทิร์น ร่วมการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *