วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดอุบลธานี และ สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครพนม ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงเช้าในหัวข้อเรื่อง “การเรียบเรียงภาษาและการใช้ถ้อยคำเพื่อการสื่อสาร” อบรมโดย อาจารย์กรรณิการ์ แก้วประสิทธิ์ อาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *