วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมกับ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และกิจกรรมพบครูที่ปรึกษาให้กับ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนอุบลราชธานี สถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี และสถานพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอยุธยา ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมในช่วงบ่ายในหัวข้อเรื่อง “ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร BASIC CHINESE COMMUNICATION” อบรมโดย เหล่าซือ ดวงกมล ศรีจรูญสิทธิ์ อาจารย์สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ผอ.ชวดล ชัยวรวัช เป็นผู้ดำเนินรายการ ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom meeting)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *