วันที่ 19 มกราคม 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ร่วมการประชุมวางแผนการจัดงานการศึกษาเพื่อเด็กและชุมชน เครือข่ายพัฒนาการศึกษาตลอดชีวิต ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *