วันนี้ (11 สิงหาคม 2565) เวลา 09:30 น. นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมประชุมในฐานะคณะทำงานพัฒนาการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม เพื่อพิจารณาจัดทำคู่มือแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสำหรับผู้เรียนที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรม โดยมี นางสาวศิริประกาย วรปรีชา รองอธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เป็นประธาน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *