เมื่อระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายชวดล ชัยวรวัช ผู้อำนวยการ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น โดยมีเป้าหมาย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชน 3 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มเด็กตกหล่น กลุ่มเด็กเสี่ยงออกกลางคัน และกลุ่มเด็กออกกลางคัน โดย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา ปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะ ในการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย รวมถึงการจัดการศึกษาในศูนย์การเรียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *