วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 อาจารย์ ศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ และบุคลากรของศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก และ ศูนย์การเรียนเซนต์ เทเรซา ประชุมผ่าน Zoom งานวิชาการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 เรื่อง ระบบการจัดเก็บเอกสารไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้เรียนและบุคลลากรของศูนย์การเรียน ได้สะดวก ต่อการกรอกข้อมูล จัดเก็บ ค้นหา และรายงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง และทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *