วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *