วันที่ 21-22 เมษายน 2565 นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ.) นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมและผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายชวดล ชัยวรวัช เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น หัวข้อ “ การเสริมสร้างโอกาสและความเท่าเทียมกันทางการศึกษาให้เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ” จัดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *