ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี ได้รับใบอนุญาตในการจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกระทรวงศึกษาธิการ

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 สมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่งเสริม (ส.ก.ส.อ.) ผู้จัดการศึกษา ศูนย์การเรียน เซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เลขที่ 1/18 หมู่ 9 ต.ลำไทร อ. ลำลำลูกกา จ.ปทุมธานี เข้ารับใบอนุญาต จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น( ม.1-ม.3)และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) โดยตรวจประเมินสถานที่การจัดการศึกษา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2563 จากคณะกรรมการตรวจประเมินจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  โดยรูปแบบการจัดการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย โดยมีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน (พบครูที่ปรึกษา) แบบเรียนรู้ด้วยตัวเอง และแบบออนไลน์ 

630703-03
S__16277988