ประชาสัมพันธ์📢📢📢 ท่านผู้ปกครองและผู้เรียน ผู้เรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ที่ยังศึกษาอยู่ในศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี 👉ขณะนี้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี ซึ่งเป็นต้นสังกัดของ ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอส ปทุมธานี ได้ให้ศูนย์การเรียนฯ สำรวจการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ตามเอกสารแนบด้านล่าง ทางศูนย์การเรียน จึงขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองหรือผู้เรียน ตอบแบบตอบรับแจ้งความจำนงการฉีดวัคซีนดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ 21 กันยายน 2564 เพื่อทางศูนย์การเรียน จะได้ทำการสรุปรายชื่อ ส่งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ปทุมธานี ตามหนังสือแจ้งของทางเขตฯและปฎิบัตตาม Timeline การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก้นักเรียนตามลำดับต่อไป ขอขอบพระคุณอย่างสูง นางศุภรดา ชัยวรวัช นายกสมาคมการศึกษาตลอดชีวิตและส่วเสริมอาชีพ (ส.ก.ส.อ) ผู้จัดการศึกษาศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 หมายเหตุ สถานที่ฉีดยังไม่ได้ระบุ ว่าเป็นที่ศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี หรือที่ใด https://forms.gle/22FxcPo4VPdfWmG57

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *