ขอแสดงความยินดีกับผู้เรียนศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี นายปิยะวัฒน์ เม่งศิริ ผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้รับคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *