ขอขอบคุณ สำนักงานปลัดกระทรวงสำนักงานสัมพันธ์ต่างประเทศ ที่ได้เรียนเชิญท่านผู้อำนวยการศูนย์การเรียนเซนต์ ยอห์นบอสโก ปทุมธานี เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯมหานคร หรือผ่านระบบการประชุมทางไกลโปรแกรม ZOOM

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *