กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เรียนใหม่ กิจกรรมการเรียน กิจกรรมพบครูที่ปรึกษา และกิจกรรมการสอบของผู้เรียนกลุ่มวันอังคาร ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ในวันอังคารที่ 11 มกราคม 2565

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *